Υδατοπρομήθειας Συμβούλια

Συμβούλια που ιδρύθηκαν δυνάμει του περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και  Άλλων Περιοχών Νόμου, με σκοπό την παροχή νερού για οικιακούς σκοπούς στις πόλεις. Το νερό πωλείται χονδρικά στα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας από τα Κυβερνητικά Συστήματα Υδατοπρομήθειας και τα Συμβούλια με τη σειρά τους αναλαμβάνουν τη διάθεσή του στους ιδιώτες καταναλωτές. Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας είναι ημικρατικοί οργανισμοί.