Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Image

Χρηματιστήριο ονομάζεται η οργανωμένη αγορά στην οποία διενεργούνται αγοραπωλησίες κινητών αξιών συναλλάγματος, πολυτίμων μετάλλων και εμπορευμάτων. 

 

Με κριτήριο το αντικείμενο των συναλλαγών που διεξάγονται σ' αυτά, τα Χρηματιστήρια διακρίνονται σε: α)Χρηματιστήρια Αξιών στα οποία γίνονται αγοραπωλησίες κινητών αξιών, δηλαδή χρεωγράφων, μετοχών, ομολογιών κλπ., πολυτίμων μετάλλων και συναλλάγματος και β) Χρηματιστήρια Εμπορευμάτων στα οποία γίνονται αγοραπωλησίες ορισμένων τυποποιημένων κυρίως εμπορευμάτων, δηλαδή βάμβακα, ζάχαρης, ρυζιού, καφέ, πετρελαίου κ.α.

 

Επίσης με κριτήριο τον τρόπο σύστασης και οργάνωσής τους τα Χρηματιστήρια διακρίνονται σε: α) επίσημα, που βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχο του κράτους, όπως είναι τα Χρηματιστήρια στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Γαλλία κ.α. και β) ελεύθερα, που είναι ιδιωτικά και λειτουργούν με βάση τους δικούς τους εσωτερικούς κανόνες, όπως τα Χρηματιστήρια στην Αγγλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κ.α.

 

Με βάση τα πιο πάνω, το Χρηματιστήριο που ιδρύθηκε στην Κύπρο βάσει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων 14 (Ι) και 32 (Ι) του 1993, 91 (Ι) του 1994 και 74 (Ι) του 1995, είναι Χρηματιστήριο Αξιών και ανήκει στα επίσημα Χρηματιστήρια. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου άρχισε επίσημα τη λειτουργία του στις 29 Μαρτίου 1995.

 

Η ίδρυση του Χρηματιστηρίου Αξιών έχει πολύ μεγάλη σημασία για την Κύπρο. Με την ίδρυσή του δημιουργήθηκε το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, έτσι που για πρώτη φορά οι χρηματιστηριακές συναλλαγές που διεξάγονται στη χώρα στηρίζονται σε Νομοθεσία και Κανονισμούς. Αυτό σημαίνει ότι όλοι όσοι ενασχολούνται με τέτοιου είδους συναλλαγές (δημόσιες εταιρείες, χρηματιστές, επενδυτές) είναι υποχρεωμένοι να συμπεριφέρονται επαγγελματικά τόσο όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους έναντι της Νομοθεσίας, όσο και στις συναλλαγές τους με τους επενδυτές. Η αυστηρή τήρηση της Νομοθεσίας και των Κανονισμών θα εδραιώνει διαρκώς την εμπιστοσύνη που θα έχει το Χρηματιστήριο στο εσωτερικό και την αξιοπιστία του στο εξωτερικό, γεγονός που θα έχει πολύ θετικές και ευεργετικές επιπτώσεις πάνω στην κυπριακή οικονομία. Συνεπώς με τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου η Κύπρος αποκτά μια ισχυρή βάση συνεχούς ενίσχυσης της κεφαλαιαγοράς της, με πολύτιμη προσφορά στην παραπέρα ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image