Προξενεία

Πρόξενοι και υποπρόξενοι στην Κύπρο κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας  

Image

Δεν υπάρχει πλήρης και απόλυτα ακριβής κατάλογος των προξένων που υπηρέτησαν στην Κύπρο κατά την Τουρκοκρατία. Με βάση τις πηγές που υπάρχουν κατάρτισαν καταλόγους των Άγγλων προξένων ο G. Jeffery και ο Η. Luke, και ο Ν. Κυριαζής (Κυπριακά Χρονικά, Ζ΄, 1930, σσ. 195-208) για όλα τα άλλα προξενεία. Επειδή από πολλές απόψεις είναι χρήσιμη η αναφορά κάθε μελετητή στους πίνακες προξένων που υπηρέτησαν στην Κύπρο, δίνονται στη συνέχεια πίνακες των προξένων της Γαλλίας, της Αγγλίας, της Ρωσίας και της Ελλάδος, που διαδραμάτισαν τον σημαντικότερο ρόλο στα γεγονότα κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας:

 

ΓΑΛΛΙΑ (πρόξενοι)

(Πηγή: Ν. Κυριαζής, Κυπριακά Χρονικά, Ζ΄ , σσ. 198-200).

 

Sauvan                                                  1673-91

Féau                                                      1691-4

CI. Lemaire                                           1694-1702

Luce                                                      1702-10

Monhenault                                           1710-1

Cruvelier                                               1711-2

Cresmery                                              1713-7

Michel                                                    1718

Wiet                                                      1719-26

Marigny                                                 1726-8

Montgrand                                            1729-34

J. L. Lemaire                                         1734-41

A. A. Lemaire                                       1741-6    

Mourchon                                             1746-9

Gardane                                                1749-55

Astier                                                    1756-94

Sicard                                                   1795

Rey                                                       1795-7

Henry Mure                                           1797-8

Regnault                                                1802-15

Ratez                                                     1815-7

Mechain                                                1820-9

Pillavoine                                               1829-31

Bottu                                                     1831-3

Vasse de Saint Ouen                             1834-5

Reybaud                                                1835-8

Clairambault                                          1839-40

Fourcade                                               1840-5

Goepp                                                   1845

Eugéne Tastu                                         1848-52

Jules Doazan                                         1852-6

Gerardy Saintine                                    1856-7

Darras                                                   1857-60

Cte Dutour                                            1861-2

Cte de Maricourt                                    1862-5

Gerance: De Vienne

Colonna Ceccaldi                                  1866-7

Laffon                                                   1868-74

Baron Dubreuil                          1874-8

Dozon                                                   1878-81

 

 

ΑΓΓΛΙΑ

 

(Πηγές: G. Jeffery, μν. ε΄., σ. 225. Η. Luke, ένθ. άν., σσ. 276-7.

G. Hill, τόμ. 4„ σσ. 63-4 και 178 σημ. 2. R. Η. Lang, Cyprus; Its history, its present resources and future prospects, London, 1878, preface. Θ. Παπαδόπουλλος, μν. έργ.Α. Κ. Ιντιάνος, Κυπριακά Χρονικά, ΙΑ΄, σ. 33. Σημείωση: Συντομογραφίες δίπλα στο όνομα: Πρ. = πρόξενος, υ.πρ. = υπο-πρόξενος, αν. = αναπληρωτής υποπρόξενος).

 

Petro Savioni, υ.πρ.                                                       1626

Richard Glover, υ.πρ.                                                    1636

Balthazar Sovran, αν.                                                    1683

Richard Westbrook, υ.πρ.                                             μετά το 1689

George Barton πρ.                                                         1730

William Purnell, πρ.                                                      1732

Stiles Lupart, πρ.                                                           1735-8

George Barton, πρ.                                                        1738-9

George Wakeman, πρ.                                                   1753

Alexander Drummond, πρ. Χαλέπι και Κύπρος          1753-9

John Boddington, αν.                                                     1759-62

John Brand Kirkhouse, αν.                                            1762-3

Timothy Turner,     υ.πρ.                                                 1763-8

William Basley Turner, proconsul                                    1771-6

John Baldwin, υ.πρ.                                                       1776-81

Nicholas Caprara, αν.                                                    1784-5

Michael de Vezin, πρ. Χαλέπι και Κύπρος                   1776-82

Pietro Crutta, υ.πρ.                                                        1792-

Αντώνιος Βοντιτσιάνος υ.πρ.                                     1799-1840

Παύλος Βοντιτσιάνος, αν.                                             1840-1

James Lilburn, πρ.                                                         1841-3

Niven Kerr, πρ.                                                             1843-9

Δημήτριος Πιερίδης, υ.πρ.                                           1849-50

Antonio Palma, υ.πρ.                                                     1850-60

P. Wilkinson, υ.πρ.                                                         1860-1

Thomas B. Lane, αν.                                  Μάρτιος-Οκτ.   1861

G. F. Gloud, αν.                                         8 Οκτ.-2 Δεκ.  1861

Robert Hamilton Lang αν.              2 Δεκ. 1861-16 Ιούν. 1862

                                                  25 Μαΐου 1864-28 Νοεμ. 1864

                                                      14 Οκτ. 1865-23 Απρ. 1860

                                                        15 Απρ. 1868-6 Γεν. 1869

                                     και πρόξενος 9 Σεπτ. 1871-Μάρ. 1872

Horace P. White, υ.πρ.      16 Ιούν. 1862-25 Μάη 1864

Thomas B. Sandwith, υ.πρ.                                                   1864-70

Dominic Colnaghi, πρ.                                             1864-5

William Riddel, αν.                                                              1870-6

Ζήνων Δ. Πιερίδης, αν.                                                      1876-7

Charles Watkins, πρ.                                                           1877-8

 

 

 

ΡΩΣΙΑ

 

(Πηγές: Ν. Κυριαζής, Κυπριακά Χρονικά, Ζ΄, σ. 207. Excerpta Cypria, σ. 370)

 

Κωνσταντίνος Περιστιάνης, υ.πρ.                                    1785-1831

Μ. Α. Jantis                                                                       1832

Π. Π. Βοντιτσιάνος, υ.πρ.                                                 1856

Α. Π. Βοντιτσιάνος, υ.πρ.                                                 1872

 

 

ΕΛΛΑΣ (υπο-πρόξενοι)

 

(Πηγή: Ν. Κυριαζής, Κυπριακά Χρονικά, Ζ΄, σσ. 201-6. Ελένη Δ. Μπελιά, ένθ. άν., σσ. 247-8)

 

Δημήτριος Φραγκούδης                                                    1834-7

Δημήτριος Μαργαρίτης                                                    1846-50 και 1863-6

Μ. Μαργαρίτης, αν.                                                          1848-50

Φίλιππος Βάρδας                                                              1850-63

Μάρκος Βουτσίνος, αν.                                                    1863-6

Γεώργιος Σ. Μενάρδος                                                     1866, και 1873-4

Θεόδωρος Περιστιάνης                                                    1869-72

Κ. Πετροσπετσιώτης                                                        1874-6

Ηλίας Βασιλειάδης                                                          1876-80