Τράπεζες και τραπεζικό σύστημα στην Κύπρο

Οικονομική κρίση και η διάλυση της Λαϊκής

Image

Με βάση τον επίσημο κατάλογο της Κεντρικής Τράπεζας στην Κύπρου λειτουργούν σήμερα οι πιο κάτω Τράπεζες:

 

  

1. ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

  
     1. Ancoria Bank Limited 
     2. Astrobank Public Company Limited
     3. Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ 
     4. Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ 
     5. Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
     6. Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ
     7. RCB BANK LTD *

* Κατόπιν σχετικής απόφασης τη Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (“ΕΚΤ”) (ως και η επίσημη ανακοίνωση ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2022), η ΕΚΤ περιόρισε τις τραπεζικές εργασίες της RCB Bank Ltd.  Βάσει της εν λόγω απόφασης της ΕΚΤ, η RCB Bank Ltd, δεν δύναται από την ημερομηνία της απόφασης και έπειτα, να δέχεται νέες καταθέσεις, να χορηγεί νέα δάνεια ή να πραγματοποιεί νέες επενδύσεις.  

 

2.  ΞΕΝΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ "ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ" 

  Α. ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΞΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

    Ι. ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΞΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

 1. Αlpha Bank Cyprus Ltd
 2. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ
 3. Eurobank Cyprus Ltd

   ΙΙ.  ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΞΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 

 1. Societe Generale Bank-Cyprus Limited

  

  Β. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

    Ι. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

 1. Banque SBA
 2. Central Cooperative Bank PLC
 3. EFG Bank (Luxembourg) S.A.
 4. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
 5. First Investment Bank Ltd 

  ΙΙ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

 1. Arab Jordan Investment Bank SA
 2. Bank of Beirut SAL
 3. BankΜed s.a.l. 
 4. Banque BEMO SAL 
 5. BBAC SAL 
 6. BLOM Bank SAL 
 7. Byblos Bank SAL 
 8. Credit Libanais SAL 
 9. IBL Bank sal
 10. Joint Stock Company Commercial Bank "Privatbank" *
 11. Jordan Ahli Bank plc
 12. Jordan Kuwait Bank PLC 
 13. LGB Bank S.A.L.

 

 

Το 2010

Το 2010 λειτουργούσαν 16 τράπεζες οι οποίες έχουν συσταθεί στην Κύπρο και 26 υποκαταστήματα ξένων τραπεζών:


A. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

 

 1. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
  1. Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ
  2. Marfin Popular Bank Public Co Ltd
  3. Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
  4. USB Bank Plc
 2. ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΞΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
  1. Αlpha Bank Cyprus Ltd
  2. BNP Paribas Cyprus Ltd
  3. Emporiki Bank - Cyprus Limited
  4. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ
  5. Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd
  6. Societe Generale Bank-Cyprus Limited
  7. Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ
  8. Eurobank EFG Cyprus Ltd
 3. ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
  1. Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ
  2. Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
  3. Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
  4. Κτηματική Τράπεζα Κύπρου Λτδ


Β. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

 

 1. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
  1. Barclays Bank PLC
  2. Banque SBA SA
  3. First Investment Bank Ltd
  4. Joint Stock Company "Trasta Komercbanka"
  5. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
  6. Central Cooperative Bank PLC
  7. Banca Transilvania S.A.
  8. Joint Stock Company Akciju Komercbanka "Baltikums"
  9. AS LTB Bank
 2. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
  1. BankΜed s.a.l.
  2. Arab Jordan Investment Bank SA
  3. BANQUE BEMO SAL
  4. Bank of Beirut SAL
  5. BBAC SAL
  6. BLOM Bank SAL
  7. Byblos Bank SAL
  8. Credit Libanais SAL
  9. FBME Bank Ltd
  10. Open joint-stock company AvtoVAZbank
  11. OJSC Promsvyazbank
  12. Jordan Kuwait Bank PLC
  13. Jordan Ahli Bank plc
  14. Lebanon and Gulf Bank SAL
  15. Lloyds TSB Offshore Limited
  16. Privatbank Commercial Bank
  17. IBL Bank sal


Γ. ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

 

 1. Atlasmont Banka A.D

 

Ο νέος ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας: Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2004, έχει διαφοροποιηθεί και ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Διέπεται από τον περί της Κεντρικής Τράπεζας Νόμο του 2002 όπως τροποποιήθηκε τελευταία τον Μάρτιο του 2007.  Ο νόμος αυτός εξασφαλίζει την ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας και τη συμβατότητα με τις σχετικές πρόνοιες της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.  Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει ενσωματωθεί στο Ευρωσύστημα τον Ιανουάριο 2008.

 

Οι βασικές αρμοδιότητες της Κεντρικής Τράπεζας περιλαμβάνουν:

 • Την εφαρμογή των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
 • Την κατοχή, διαφύλαξη και διαχείριση των επίσημων συναλλαγματικών αποθεμάτων
 • Την εποπτεία των τραπεζών
 • Την προώθηση, ρύθμιση και επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών, εκκαθάρισης ή και διακανονισμού συναλλαγών
 • Τη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος


Πριν από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κεντρική Τράπεζα ενέτεινε τις προσπάθειές της για ελευθεροποίηση και εκσυγχρονισμό του χρηματοοικονομικού τομέα. Το 1996 η Κεντρική Τράπεζα αντικατέστησε τα όργανα άμεσου ελέγχου της ρευστότητας στην οικονομία με μεθόδους που βασίζονται στην αγορά. Πιο συγκεκριμένα, το ελάχιστο ποσοστό ρευστότητας, που ήταν το κύριο όργανο νομισματικής πολιτικής, εγκαταλείφθηκε και η Κεντρική Τράπεζα εισήγαγε τις  πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης που διενεργούνται μέσω δημοπρασίας ως το κύριο εργαλείο ελέγχου της ρευστότητας. Η Κεντρική Τράπεζα εισήγαγε επίσης τις δημοπρασίες αποδοχής καταθέσεων ως μέσο απορρόφησης πλεονάζουσας ρευστότητας. Στο υφιστάμενο πλαίσιο νομισματικής πολιτικής, ο λογαριασμός ελάχιστων αποθεματικών είναι ο μόνος λειτουργικός λογαριασμός των τραπεζών με την Κεντρική Τράπεζα και υπάρχουν δύο τύποι πάγιων διευκολύνσεων με σκοπό την προσφορά και απορρόφηση ρευστότητας διάρκειας μιας ημέρας. Από την αρχή του 1996 οι τίτλοι του δημοσίου εκδίδονται με τη μέθοδο της δημοπρασίας, η οποία επιτρέπει στα επιτόκια να αντανακλούν τις συνθήκες της αγοράς. Γενικά το λειτουργικό πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής είναι ευθυγραμμισμένο με τις πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Σταθμός στην πορεία ελευθεροποίησης του χρηματοοικονομικού τομέα ήταν η κατάργηση του νομικά καθορισμένου ανωτάτου ορίου επιτοκίων την 1η Ιανουαρίου 2001.


Από τη δεκαετία του 1990, η Κεντρική Τράπεζα εφάρμοσε πρόγραμμα σταδιακής απελευθέρωσης της διακίνησης κεφαλαίων. Τον Ιούλιο του 2003 ψηφίστηκε ο περί της Διακίνησης Κεφαλαίων Νόμος, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004, ημερομηνία προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο νόμος αυτός, μεταξύ άλλων, κατάργησε τον περί Ελέγχου Συναλλάγματος Νόμο, ολοκληρώνοντας έτσι την κατάργηση των εναπομεινάντων συναλλαγματικών περιορισμών.


Την 1η Ιανουαρίου 2008 η Κύπρος έγινε πλήρες μέλος του Ευρωσυστήματος και ως εκ τούτου ο καθορισμός των επιτοκίων γίνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).  Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΚΤ είναι η διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών, δηλαδή η διατήρηση του πληθωρισμού κάτω αλλά κοντά στο 2%.


Οι εμπορικές τράπεζες: Οι κυπριακές τράπεζες αποτελούν πλέον μέρος της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς. Με τη συνεχή προσαρμογή τους στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την υιοθέτηση του ευρώ, οι κυπριακές τράπεζες έχουν εισέλθει σε ένα αυξανόμενα απαιτητικό, πιο σύνθετο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο δημιουργεί προκλήσεις αλλά και παράλληλα ευκαιρίες.


Ο ανταγωνισμός μεταξύ των εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Κύπρο γίνεται όλο και πιο έντονος λόγω της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ΟΝΕ, καθώς και λόγω της προσέλευσης ξένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.  Τα τελευταία χρόνια, επίσης, το εποπτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τις τραπεζικές εργασίες έχει γίνει πιο απαιτητικό και πιο αυστηρό.  Οι κυπριακές τράπεζες έχουν διεθνοποιηθεί, λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο και έχουν παρουσία άμεση ή έμμεση διεθνώς.  Μέσα στο πλαίσιο αυτό, συνεχώς διευρύνουν την ποικιλία των χρηματοοικονομικών προϊόντων που παρέχουν, βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους και προσπαθούν να γίνουν περισσότερο αποτελεσματικές. Ορισμένες τράπεζες αποφάσισαν να αυξήσουν το μέγεθός τους και να προχωρήσουν σε εξαγορές, συγχωνεύσεις και στρατηγικές συμμαχίες με τράπεζες του εξωτερικού. Η παρουσία κυπριακών τραπεζών σε χώρες όπως η Ρωσία, η Ρουμανία, η Σερβία, η Ουκρανία κ.α., δημιουργεί ευκαιρίες για διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους σε μία νέα και υποσχόμενη αγορά.


Σημαντική είναι και η ροή ρωσικών καταθέσεων προς κυπριακές τράπεζες τα τελευταία χρόνια. Υπολογίζεται ότι περί τα 22 δισ. ευρώ διοχετεύτηκαν το 2008 από Ρώσους καταθέτες σε κυπριακές τράπεζες.


Σε έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τον Σεπτέμβριο του 2010, ο κυπριακός τραπεζικός τομέας παρουσιάστηκε εύρωστος, λόγω της συντηρητικής εποπτείας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, πληρώντας όλα τα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιακής επάρκειας και της κερδοφορίας.

 

Η σχέση του δείκτη δανείων έναντι καταθέσεων στις κυπριακές τράπεζες θεωρείται πολύ καλή και υπολογίζεται στο 100%. Οι κυπριακές τράπεζες όχι μόνο δεν απώλεσαν καταθέσεις, αλλά κατάφεραν, εν μέσω παγκόσμιας κρίσης, να προσελκύσουν ξένους καταθέτες, αναδεικνύοντας την Κύπρο σε ασφαλή προορισμό κεφαλαίων.

 

Ο τραπεζικός τομέας αποτελεί σημαντικό στήριγμα της οικονομικής ανάπτυξης στην Κύπρο, παρουσιάζοντας θετική ανάπτυξη 4,9% το 2009 σε συνθήκες ύφεσης (-1,7% του ΑΕΠ). Η συνεισφορά του ευρύτερου χρηματοοικονομικού τομέα στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανέρχεται στο 9%. Τα τραπεζικά κέρδη ενισχύουν την κεφαλαιουχική βάση των τραπεζών, γεγονός που τους επιτρέπει να δανείζουν περισσότερα. Εξάλλου το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου ήταν από τα λίγα που δεν χρειάστηκαν βοήθεια για να αντεπεξέλθουν στην παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση που ξέσπασε το 2008.

 

Το 2008 οι καταθέσεις στις κυπριακές εμπορικές τράπεζες ανέρχονταν σε 45.305 εκ. ευρώ και στα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα σε 10.7000 εκ. ευρώ. Τον ίδιο χρόνο τα δάνεια ανέρχονταν σε 44.427 εκ. ευρώ στις εμπορικές τράπεζες και σε 10.284 εκ. ευρώ στα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα. Το 2008 οι εμπορικές τράπεζες απασχολούσαν προσωπικό 10.062 ατόμων και τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα προσωπικό 2.399 ατόμων.


Ενδεικτικό της ευρωστίας του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου αποτελεί και το γεγονός ότι το 2010 οι δύο μεγαλύτερες κυπριακές τράπεζες, Κύπρου και Μαρφίν Λαϊκή, πέρασαν με επιτυχία άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Οι κυπριακές τράπεζες είχαν συμπεριληφθεί σε κατάλογο 91 τραπεζών που εξετάστηκαν από τις Ευρωπαϊκές Ρυθμιστικές Αρχές. Στόχος της άσκησης ήταν η αξιολόγηση της συνολικής ανθεκτικότητας του τραπεζικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ικανότητας των τραπεζών να απορροφήσουν περαιτέρω κραδασμούς σε σχέση με πιστωτικούς κινδύνους και κινδύνους αγοράς, περιλαμβανομένων και των κινδύνων από ανοίγματα έναντι κυβερνήσεων.

 

Διάλυση της Λαϊκής

Η οικονομική κρίση των αρχών του 20ου αιώνα, με πολύ σοβαρές επιπτώσεις τόσο σε Κύπρο όσο και σε Ελλάδα, επηρέασε φυσικά, σε μεγάλο βαθμό και το όλο τραπεζικό σύστημα. Μια από τις σημαντικότερες επιπτώσεις υπήρξε η διάλυση της Λαϊκής Τράπεζας, της οποίας και πολλοί καταθέτες χάσανε τα χρήματα τους. Πολλοί άλλοι καταθέτες υπέστησαν "κούρεμα" χάνοντας επίσης χρήματα. Επιπτώσεις υπέστησαν και οι άλλες τράπεζες. Κάποιες πώλησαν ή και έκλεισαν υποκαταστήματα στην Κύπρο. Αλλά, αντίθετα, και ξένες τράπεζες ίδρυσανμ υποκαταστήματα στην Κύπρο. Όπως λ.χ. η Τράπεζα Πειραιώς- αργότερα μετονομάστηκε σε Astrobank. Πάντως σταδιακά η κατάσταση της οικονομίας σημείωσε βελτίωση και οι τράπεζες ξεπέρασαν τα σοβαρότερα των προβλημάτων, ενώ άλλα παρέμειναν, όπως το όλο ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων- δηλαδή πολλά δάνεια για τα οποία οι δανεισθέντες αδυνατούσαν να το εξοφλήσουν.

 

Το κλεισιμο της RCB

Σε asset management company αποφάσισε να μετασχηματιστεί η RCB, από τις 24 Μαρτίου 2022. 

Σε σχετική ανακοίνωση μετά τα μέτρα που λήφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με αιτία την Εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανέφερε στις 24 Μαρτίου 2022, ότι η RCB Bank, σε συμφωνία με την Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ, θα παύσει να συνάπτει νέες σχέσεις με πελάτες τόσο για καταθέσεις όσο και για δάνεια. 

 Όπως ανέφερε  η ανακοίνωση της RCB, κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας μετασχηματισμού, η RCB Bank θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τους υφιστάμενους πελάτες της και να ανταποκρίνεται σε όλα τα αιτήματα για πληρωμές ή μεταφορές καταθέσεων σε λογαριασμούς με άλλες τράπεζες και να πληροί οποιεσδήποτε τρέχουσες υποχρεώσεις.  Αυτό κατέστη δυνατόν μετά από πώληση δανείων ύψους μισού δις στην Ελληνική Τράπεζα. Στις 22 Μαρτίου 2022 υπεγράφη συμφωνία για πώληση εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου δανείων της RCB Bank προς την Ελληνική Τράπεζα, αξίας έως €556 εκατομμύρια.

 

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image
Image