Αμπελόπακτον ή αμπελόφιτον

Είδος φόρου που ίσχυε στην Κύπρο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας (οπότε ελέγετο αμπελόφιτον) καθώς και κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας (αμπελόφιτον ή αμπελόπακτον). Ο φόρος αυτός, καθώς και άλλοι παρόμοιοι φόροι όπως το περβολόφιτον, απαντώνται σε πολλά έγγραφα καθώς και στις ασσίζες*. Η νομική πτυχή του θέματος της ύπαρξης του φόρου αυτού είναι πολύπλοκη. Το κράτος εθεωρείτο ιδιοκτήτης των αμπελώνων, των περιβολιών κλπ., κι οι φόροι επί αυτών εθεωρούντο είδος ενοικίου προς το κράτος.

 

Οι λέξεις αμπελόφιτον, περβολόφιτον κ.ά. δεν έχουν σχέση, ως προς το δεύτερο συνθετικό τους, με φυτά. Έχουν ως δεύτερο συνθετικό τη λατινική λέξη affictum, που σημαίνει φορολογία, με διάφορες σημασίες.

 

->άφφιτον