Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αβλός, -ή, -όν »

Ουσιαστικό

Σημασία:

ο τρελός.