Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αγγαστρώννουμαι »

Ρήμα

Σημασία:

1. γκαστρώνομαι. 2. μτφ. έχω μεγάλη επιθυμία για κάτι

Ειδικές φράσεις:

"Αγκαστρώθηκεν τα σύκα"= πεθύμησε πολύ να φάει σύκα.