Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αγκαθκιώ »

Ρήμα

Σημασία:

βλ. αγκάδκια (κοίτα, διαπίστωσε) [στην προστακτική].

Συνώνυμα:

αγκαδκιώ, Αγκάθκια