Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αγκάλη (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

1. αγκαλιά 2.δεμάτι