Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ακανετός -ή, -όν »

Επίθετο

Σημασία:

ο αρκετός.

Συνώνυμα:

Ακανητός