Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αγρωνίζω »

Ρήμα

Σημασία:

βλ. αγνωρίζω (αναγνωρίζω).

Συνώνυμα:

Γρωνίζω