Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αδήγητος, -η, -ον »

Επίθετο

Σημασία:

ανέτοιμος, αυτός που δεν έχει προετοιμαστεί.