Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ανέγλυκος, -η, -ον »

Επίθετο

Σημασία:

ο άγλυκος.