Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ανεράδα (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

η νεράιδα.