Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« ΄Αντυτος, -η, -ον »

Επίθετο

Σημασία:

ο γυμνός.