Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αξαπόλυτος, -η, -ον »

Επίθετο

Σημασία:

1. ο ξέδετος. 2. μτφ. αυτός που δεν δίνει λογαριασμό σε κανένα.

Συνώνυμα:

Ξαπόλυτος, -η, -ον