Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αξηντέριστος, -η, -ον »

Επίθετο

Σημασία:

το μαγειρεμένο ζώο ή πτηνό που δεν έχουν αφαιρεθεί τα εντόσθια.