Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« ΄Αουστος (ο) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

ο μήνας Αύγουστος.