Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Απαράλλαχτος, -η, -ον »

Επίθετο

Σημασία:

ο ολόιδιος, ο ταυτόσημος