Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« ΄Αλιν (το) »

Επίθετο

Σημασία:

το κόκκινο.