Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αναγιωτός, -ή, -όν »

Επίθετο

Σημασία:

ο υιοθετημένος.

Συνώνυμα:

Ανιωτός, -ή, -όν