Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« ΄Αρον άρον »

Επίρρημα

Σημασία:

πολύ γρήγορα.