Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ασ̌ερωνάριν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

o αχυρώνας.

Συνώνυμα:

Σ̌ελωνάριν (το)