Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Απλίτζ̌ιν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

το εξοχικό σπίτι.