Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αππάιν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

το μερίδιο.

Συνώνυμα:

Ππάιν (το)