Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Γάλαν όξινον (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

το γιαούρτι, το ξινόγαλα.