Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Βαλανιδκιά (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. βαλανιά (η βελανιδιά).