Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Βαστώ »

Ρήμα

Σημασία:

1. κρατώ. 2. αντέχω.