Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Βερεσέδκια (τα) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

το χρέος από αγορές με πίστωση.

Συνώνυμα:

Βερεσιέδκια (τα)