Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Βερκίν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

1. το ξόβεργο. 2. πρόχωμα ποταμού ή λίμνης για να αποφευχθούν οι πλημμύρες.