Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Βοράζω »

Ρήμα

Σημασία:

αγοράζω.

Συνώνυμα:

Γοράζω