Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Γεροντοσύνη (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

τα γεράματα.