Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Γιαμπέσ̌ης, -ισσα, -ικον »

Επίθετο

Σημασία:

ο αλλήθωρος.