Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Γιοματίζω »

Ρήμα

Σημασία:

γευματίζω.