Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Γλυφόν (το) »

Επίθετο

Σημασία:

το υφάλμυρο (νερό).