Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Γεμώννω »

Ρήμα

Σημασία:

γεμίζω.