Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Γέναικος (ο) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. γεναικάρα (η γυναικάρα).