Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Έπαρε »

Ρήμα

Σημασία:

πάρε.