Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Επήα »

Ρήμα

Σημασία:

πήγα.