Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ευτύς »

Επίρρημα

Σημασία:

αμέσως.