Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Διές (ο) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

o λειτουργός της εκκλησίας.