Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Δρασ̌ιά (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

η διαδικασία αποξήρανσης των σταφυλιών στον ήλιο