Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ζοφφός, -ή, -όν »

Επίθετο

Σημασία:

ο θαμπός.