Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Θωρκά (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

1. το παρουσιαστικό. 2. η ματιά.