Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Κάρουζος (ο) »

Επίθετο

Σημασία:

ο καμπούρης.

Συνώνυμα:

Καρούζα (η), Καρούζικον (το)