Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Καστιορώ »

Ρήμα

Σημασία:

βλ. καστιορίζω (βασανίζω).