Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Κατάγνιον (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

η ενοχοποίηση κάποιου.

Συνώνυμα:

Κατάγνωση, Κατάχνωση (η)