Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Καλλίτζ̌ιν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

το πέταλο.