Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Καλοκαρτίζω »

Ρήμα

Σημασία:

καλοκαρδίζω.