Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Καλπολίκ (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

είδος σαπουνιού.